Geir Adelsten Iversen, SP. Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Grunnlovsforslag om folkeavstemninger

i Politikk av

Skrevet av Geir Adelsten Iversen, Senterpartiets stortingsrepresentant fra Finnmark.

Nei til fusjonen med Troms: Senterpartiet takker folket i Finnmark for tilliten. Et nytt slag står for tur. Hjelp oss med å få vedtatt Senterpartiets grunnlovsforslag om folkeavstemninger som sikkerhetsventil mot utjenlige lovvedtak i Stortinget!

87 % av de avgitte stemmer avviste fusjonen med Troms. Det kaller jeg brakseier ikke bare for Finnmarkingene, men for alle dem som hyller demokratiet og folkets selvbestemmelsesrett. Men vi gir oss ikke med det!

Senterpartiet vil gå lengre på denne veien, rett til folkeavstemninger må grunnlovsfestes!

Helt siden Senterpartiet startet arbeidet med å få til en folkeavstemning høsten 2017 har vi ikke kun «hatt trua» på at politikken vår er det rette svar på tidens utfordringer men vi har også fått gjennomført SP-politikken i praksis, jf. Senterpartiets politiske plattform:

SP Langtidsprogram (2017–2021) s. 16 lyder slik:

«Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener de fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemninger».

Dette betyr at Senterpartiet i Finnmark har fått prøvd ut disse politiske prinsipper. Det er folket som bestemmer. Det er folket som er øverste organ i Norge. Politikerne på Stortinget er kun folkets tjenere. De skal lytte til folket og være mikrofonstativ for det folket som de representerer. Dette er Senterpartiets og mitt budskap.

Vi ser videre at resultatet fra Finnmark er en bekreftelse på at Senterpartiets grunnlovsforslag v/Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe (Dokument 12:43 (2015–2016) er rette veien videre. Her foreslår vi i et nytt grl. § 49 annet ledd, at

«Folket kan gjennom folkeavstemning sette til side nye lovvedtak og vedtak om Norges tilslutning til traktater. En slik folkeavstemning skal avholdes dersom minst 100 000 statsborgere krever det. Folkeavstemningen er gyldig dersom minst 40 prosent av de stemmeberettigede har stemt».

Stortinget vil etter dette være forpliktet til å følge folkemeningen. Dvs. at dersom 100 000 innbyggere ønsker en folkeavstemning om gyldigheten av et lovvedtak, så skal slik avstemning holdes. Dersom folket gjennom denne avstemningen vraker loven og er representativt, settes loven til side som ikke vedtatt. Dvs. at avstemningen er bindende for Stortinget, med mindre det er særskilt bestemt at den kun skal være rådgivende.

Selv om Finnmarks avstemning iht. Kommuneloven § 39 b kun er rådgivende, vil vi i SP kreve at avgjørelsen forplikter Stortinget til å følge den krystallklare folkemeningen i Finnmark.

Som Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sa det i Aftenposten 16 mai d.å. så vil den vraking av folkeavstemningen som Høyre legger opp til være «en maktarroganse uten sidestykke». Senterpartiet vil sørge for at så ikke skjer ved fremleggelsen av et nytt lovforslag som opphever fusjonsvedtaket.