Arne Pedersen. Foto: Privat

Mæland feilinformerer

i Politikk av

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har signalisert at hun kommer til å straffe finnmarkingene, hvis de ikke snart setter ned representantene til fellesnemnda, skriver NRK.

– Finnmark styrer selv sin egen utvikling. Boikotter de å sette ned en nemnd, så setter vi en nemnd ned med innbyggertall, sier Mæland.

– Hun har ikke stortingets tillatelse til å oppnevne Finnmark sine representanter til Fellesnemda. Hun har faktisk en sterkt begrenset mulighet til påvirke sammensetning av Fellesnemda, sier Arne Pedersen (Ap), styremedlem i ForFinnmark.

I den framforhandlede avtalen skal egentlig Troms ha 19 representanter, mens Finnmark ha 17. Men hvis dette heller skulle basere seg på innbyggertall vil ikke de cirka 75.000 innbyggerne i Finnmark være like godt representert mot de rundt 165.000 innbyggerne i Troms.

Det er departementet som endrer forskriftene, og Mæland mener dette ikke vil være spesielt vanskelig eller tidkrevende for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Mæland feilinformerer

Dette er feil, sier Arne Pedersen (Ap) og styremedlem av ForFinnmark.

– Fortsatt kan vi i Finnmark bestemme selv. Lovens krav er at det bare er fylkestinget i Finnmark som kan oppnevne Finnmark sine representanter til fellesnemda med Troms fylkeskommune.

For det er slik at Fellesnemda skal settes sammen forholdsmessig slik at den gjenspeiler folketallet i de to fylkeskommunene og det kan kommunalminister Meland gjøre. Kommunalministeren har valgt å gå for at Troms får 19 og Finnmark skal ha 17 medlemmer i nemda, men Meland kan ikke oppnevne de 17 medlemmene fra Finnmark.

– Det er ingen grunn til å bry seg om Melands trusler, som hun gjentar ofte. Det er tomme trusler. Vi bestemmer selv om vi i det hele tatt skal bøye nakken og om vi i det hele tatt skal oppnevne medlemmer til Fellesnemda, sier Arne Pedersen.

Om Fellesnemda

I følge inndelingslova § 3 andre ledd bokstav b skal det opprettes ei fellesnemnd til å samordne og forberede en kommunesammenslåing.

I § 26 står det at fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk. Nemnda skal i sin virkeperiode holde departementet informert om årsbudsjett og økonomiplanen for de kommunene eller fylkeskommunene det gjelder.

Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for fellesnemnda skal fastsettes i reglement som må vedtas i alle kommunestyrene eller fylkestinga. Hver av kommunene eller fylkeskommunene kan be departementet om å ta avgjørelse i slike spørsmål dersom det ikke er mulig å bli enige.

Nemnda kan få fullmakt til å ansette personale i den nye kommunen. Dette omfatter også ansettelse av administrasjonssjef og revisor. Ansettelse av revisor skjer på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalgene.

Nemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for sekretariatet for kontrollutvalget. Slikt vedtak skjer etter innstilling fra kontrollutvalgene.

Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Reglene i kommunelova om møte- og talerett for ordfører, leder av kommuneråd eller fylkesråd, administrasjonssjef og ansatte gjelder tilsvarende for nemnda. Reglene i § 59 om lovligkontroll gjelder tilsvarende for avgjørelser fellesnemnda tar. Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglene i § 27.

Oppgaver
I rundskrivet til loven står det at det er opp til kommunene eller fylkeskommunene selv å bli enige om hvilke oppgaver og fullmakter fellesnemnda skal ha, jf. § 26 fjerde ledd første punktum. Av Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) går det fram at det ikke bør gå for lang tid før den nye kommunen er operativ.

Det står også at kommunestyrene eller fylkestinga bør ta stilling til omfanget av budsjett til nemnda og i hvilken grad nemnda skal kunne inngå avtaler på vegne av den nye kommunen eller fylkeskommunen. Det kan f. eks. være praktisk at fellesnemnda forbereder og inngår avtaler om leie av kontorlokale, innkjøp av utstyr med videre.

Fellesnemnda kan få fullmakt til å ansette personale i den nye kommunen. Dette omfatter også ansettelse av administrasjonssjef og revisor. Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for sekretariatet for kontrollutvalget.

Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for fellesnemnda fastsettes i reglement som må vedtas i alle kommunestyrene eller fylkestinga