Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Månedlig arkiv

november 2021

Det nytter ikke for Høyre og NRK å fortsette kampanjen

i Politikk By

Skrevet av Arne Pedersen, styremedlem i ForFinnmark

Finansminister Vedum var i Vadsø på vegne av Støre regjeringen for å informere om skilsmissen mellom Finnmark og Troms. Brevet fra regjeringen er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune og med beskjed om å sette i gang fradelingen av de to fylkene. Finnmarkingene har ved en folkeavstemming og to valg sagt klart ifra om at stortingsvedtaket som tvang sammen Finnmark og Troms fylker, må gjøres om.

Folk møtte opp i fylkestingssalen og fylt den opp til randen! De kom for å høre gladmeldingen fra Vedum, som for anledningen hadde med seg en hilsen fra statsministeren direkte inn i møtet. Velgernes vilje er endelig blitt hørt. Stortingsvedtaket blir omgjort. Det måtte feires!

I NRK lagde de direktesendt TV fra møtet med Vedum. Dagsnytt18 i Oslo var nysgjerrig på hvilke spørsmål var det folk var kommet for å få svar på.

NRK journalist Knut Sverre Horn fikk oppgaven med å rapportere fra møtet. Han bommet med sitt budskap. Han fortalte det norske folk at det var fire ting de fremmøtte i hovedsak lurte på da de kom for å høre på finansministeren.

 Det ene var om geografi, penger og tidshorisont. Det andre var om når kan man skille Troms og Finnmark. Hvis det er en sånn dysfunksjonell union, som noen vil ha det til, da haster det. Da kan man splitte fylkene så fort som mulig.

For det tredje, skal Vadsø forbli fylkeshovedstad eller skal noen funksjoner flyttes til Alta? Apropos Alta, skal de få lov å forbli i Troms og skal de få lov å bestemme selv. Det er krefter som jobber for at Alta skal forbli i Troms.

Det siste var at Finnmark hadde før sammenslåingen dobbelt så mye gjeld, som det Troms hadde før sammenslåingen. Hadde Vedum noe å komme med der?

Det ble ikke slik NRK meldte. Det var ingen av de fremmøtte som var opptatt av NRK’s fire spørsmål.

I TV innslaget fikk vi nok en gang høre fra Jo Inge Hesjevik. Høyrepolitikeren benytter alle anledninger han kan få av media til å argumentere for at landet ikke behøver folkevalgte fylkesting, så det må fjernes. Det er et prinsipielt høyrestandpunkt og det er ideologisk forankret.

Høyre går, som regel løs på Finnmark fylkeskommune med svært nedlatende karakteristikker. Det har vært og er et bevisst valg av en strategi. Det kommer Høyre til å fortsette med. Velgernes vilje har Høyre liten respekt for. Det har ført til at partiet knapt nok har velgeroppslutning i Finnmark. Partiet fortsetter likevel å fremstille kompetansen i fylket som elendig, selv om at de burde vite at det de maler med så bred pensel er langt unna virkeligheten.

Finnmarkingene har mer enn en gang fått presentert NRK og Høyres bekymringer. Det er sant og si ingen hensikt lenger, verken for Høyre eller NRK, å fortsette å plage lytterne med samme mantra. Det kommer ikke til å endre Støre regjeringens beslutning.

Det er heller ingen vits å lage flere radio- eller tv-sendinger der man fortsetter kampanjen for Solberg regjeringens tvangsutøvelse.

Finnmark og Troms blir nå to selvstendige fylker, og det var det som ble feiret i møtet med den nye finansministeren.

Velkommen til Nye Finnmark

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Silja Støyva Arvola, styremedlem i ForFinnmark.

Finnmark fylke skal igjen bli Norges nordligste og østligste fylke, med Troms Fylke som god nabo og nær samhandlingspartner. Vi skal igjen få vår egen fylkesadministrasjon, og selv stå for utvikling av kompetanse, næringsliv og tjenester. Finnmark fylke skal ta utfordringene, og gjennom god planlegging og organisering skal vi ivareta de oppdrag Staten vil overføre til fylkene. Dette kan bli bra!

De siste åra, med pr sammenslåing av fylkene, splitting av fagmiljøer og sammenslåing av politiske organ, har vært krevende. Vi som gjennom de siste åra har jobbet aktivt for Finnmark som eget fylke, har framheva fylkets styrker, og kritisert sammenslåinga. Når fylkessammenslåinga nå skal reverseres, må vi evaluere det gamle Finnmark, og stake ut en ny kurs, som tar hele fylket i bruk. Finnmark fylke får nå en unik mulighet. Når vi nå skal forme Nye Finnmark, er det helt avgjørende at vi har fokus på hva vi vil, og hvordan vi ønsker at Finnmark mot 2100 skal bli. Hvilke ressurser har vi å bygge på? Hvilke utfordringer har vi, og hvordan vil vi løse disse? Hva er vi gode på, og hvor kan vi bli bedre?

For la det være hevet over enhver tvil: Finnmark har både naturressurser og menneskelige ressurser til å styre sitt eget fylke. Utfordringen nå vil være å organisere oss slik at vi kan få en tettere dialog mellom fylkets ledelse og innbyggere, en bedre utnyttelse av våre fornybare ressurser som fisk, rein, utmark og landbruk, og fornybare kraftressurser som vann, vind og bølger. Vi må også gjøre gode og kvalifiserte valg knyttet til våre rike, ikkefornybare ressurser som malm, gass og olje. Og ikke minst må vi styrke og utvikle de menneskelige ressursene, og styrke kompetanseutviklinga. Finnmarks unike samfunn, med norsk, samisk, kvensk og russisk kultur er også en viktig ressurs. Samtidig ser vi at Finnmark fortsatt ikke har samme infrastruktur som resten av landet på enkelte områder, som for eksempel utdanning. I Norge er det kun Øst-Finnmark som har over 500 kilometer til nærmeste høyere utdanning. Det bidrar til mangel på fagfolk som sykepleiere, leger, grunnskolelærere, barnehagelærere, økonomer, utviklere og mange flere. Det er på tide at staten tar et ansvar for at Øst-Finnmark kan utvikles på linje med landet for øvrig, slik at de gode menneskelige ressursene, sammen med det øvrige, kan styrkes og blomstre.

Staten satte fylkene under press med sitt vedtak om tvangssammenslåing. Dette har kostet, både økonomisk, organisasjonsmessig, menneskelig og omdømmemessig. Når vi nå skal utvikle Nye Finnmark, er det noen premisser som ligger i bunn, og mange spørsmål å avklare. På bakgrunn av dette har vi flere forventninger:

  • Staten må gå inn og dekke utgiftene til oppdeling, og det må tilføres tilstrekkelige midler til etablering og utvikling av både Troms fylke og Finnmark fylke.
  • Fylkeshuset, med fylkestingssalen, og Statens hus ligger begge i Vadsø. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dette når det administrative hovedsetet for Nye Finnmark skal lokaliseres.
  • Samtidig har Norge gjennomgått store endringer kommunikasjonsmessig de siste årene. Digitalisering og gode kommunikasjonsmåter gjør det mulig å utnytte hele Finnmark ved etablering, av fylkets tjenester. Det må gis tid og rom til å utrede og diskutere hva som er en hensiktsmessig organisering av Nye Finnmark. Fylket skal i alle fall ha et ansvar for utdanning, kultur, kraft, offentlig kommunikasjon, teknisk infrastruktur og næringsutvikling. Finnmark fylke har også et særlig ansvar for å legge til rette for at både det samiske, kvenske og norske får ei god utvikling, og at folk til folk-samarbeidet igjen kan berike og utvikle vår region. Det store spørsmålet da blir om vi gjennom å tenke nytt i organiseringen kan bidra til at fylket tar nye veier, og styrker sin utvikling. Kan noen av tjenestene plasseres nærmere der næringene har hovedtyngden av sin aktivitet? Vil vi kunne få sterkere fagmiljøer, og gode synergi-effekter ved å lokalisere deladministrasjon nær der ulike aktiviteter har sine hovedmiljøer, enten det er i Vadsø, Kautokeino, Alta, Hammerfest, Honningsvåg eller Sør-Varanger?

Altså: Kan vi utnytte effekten av at vi nå har hatt et politisk og organisatorisk «brudd» i tradisjonell drift, og vår nyvunne erfaring fra økt samhandling digitalt til å faktisk ta hele Finnmark i bruk? Et bærekraftig Norge er kanskje ikke et Norge der alle skal og forventes å klumpe seg sammen i størst mulig byer? Vår levemåte i Finnmark kan kanskje bidra til nytenkning rundt sentralisering og urbanisering?

Jeg vil oppfordre finansminister Trygve Slagsvold Vedum, sammen med resten av den nye regjeringa, til å benytte muligheten til å tenke nytt, og satse på å skape utvikling i landets største distrikt. La nye Troms og nye Finnmark bli deres utstillingsvindu for moderne fylkeskommuner. Følg opp de positive signalene dere ga under årets valgkamp.  Sats på Nye Finnmark og Nye Troms. Still opp med midler og kompetanse, skap arenaer for utvikling av både administrasjon og organisering som gir oss muligheten til å stake ut en god kurs, inn mot år 2100. La befolkningen delta, det er de som kjenner både ressursene og utfordringene. Skap r tankesmier for politisk diskusjon og organisatoriske nygrep i både Troms og Finnmark.

Så Hurdalskameratene, med venner: Ta utfordringa, og legg til rette for at vi sammen kan skape nye fylker, der kompetanse, organisering og administrasjon sammen med lokalbefolkning, næringsliv og offentlige organisasjoner bidrar til vekst og utvikling. Dette krever endring i tankegang, slik at bærekraft og gjenbruk erstatter høyest mulig profitt, og slik at våre rike ressurser blir tatt bedre vare på, og bidrar til vekst i lokalsamfunnene. La Nye Finnmark bli Hurdalskameratenes pilotprosjekt for det moderne Norge. Da vil også Finnmark kunne bli et sterkt bidrag til Norges utvikling, der offentlige gjennom administrasjon og politikk danner grunnlag for å skape ei framtid som er bærekraftig, positiv og som bygger menneskelige ressurser.

Vi skal utvikle et framtidsrettet fylke, med nærhet til innbyggerne, god ressursutnytting og lokal forvaltning. Velkommen til nye Finnmark!

0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp