Nei til tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

Knagg arkiv

finnmarkfylke

Velkommen til Nye Finnmark

i Kommentaren/Politikk By

Skrevet av Silja Støyva Arvola, styremedlem i ForFinnmark.

Finnmark fylke skal igjen bli Norges nordligste og østligste fylke, med Troms Fylke som god nabo og nær samhandlingspartner. Vi skal igjen få vår egen fylkesadministrasjon, og selv stå for utvikling av kompetanse, næringsliv og tjenester. Finnmark fylke skal ta utfordringene, og gjennom god planlegging og organisering skal vi ivareta de oppdrag Staten vil overføre til fylkene. Dette kan bli bra!

De siste åra, med pr sammenslåing av fylkene, splitting av fagmiljøer og sammenslåing av politiske organ, har vært krevende. Vi som gjennom de siste åra har jobbet aktivt for Finnmark som eget fylke, har framheva fylkets styrker, og kritisert sammenslåinga. Når fylkessammenslåinga nå skal reverseres, må vi evaluere det gamle Finnmark, og stake ut en ny kurs, som tar hele fylket i bruk. Finnmark fylke får nå en unik mulighet. Når vi nå skal forme Nye Finnmark, er det helt avgjørende at vi har fokus på hva vi vil, og hvordan vi ønsker at Finnmark mot 2100 skal bli. Hvilke ressurser har vi å bygge på? Hvilke utfordringer har vi, og hvordan vil vi løse disse? Hva er vi gode på, og hvor kan vi bli bedre?

For la det være hevet over enhver tvil: Finnmark har både naturressurser og menneskelige ressurser til å styre sitt eget fylke. Utfordringen nå vil være å organisere oss slik at vi kan få en tettere dialog mellom fylkets ledelse og innbyggere, en bedre utnyttelse av våre fornybare ressurser som fisk, rein, utmark og landbruk, og fornybare kraftressurser som vann, vind og bølger. Vi må også gjøre gode og kvalifiserte valg knyttet til våre rike, ikkefornybare ressurser som malm, gass og olje. Og ikke minst må vi styrke og utvikle de menneskelige ressursene, og styrke kompetanseutviklinga. Finnmarks unike samfunn, med norsk, samisk, kvensk og russisk kultur er også en viktig ressurs. Samtidig ser vi at Finnmark fortsatt ikke har samme infrastruktur som resten av landet på enkelte områder, som for eksempel utdanning. I Norge er det kun Øst-Finnmark som har over 500 kilometer til nærmeste høyere utdanning. Det bidrar til mangel på fagfolk som sykepleiere, leger, grunnskolelærere, barnehagelærere, økonomer, utviklere og mange flere. Det er på tide at staten tar et ansvar for at Øst-Finnmark kan utvikles på linje med landet for øvrig, slik at de gode menneskelige ressursene, sammen med det øvrige, kan styrkes og blomstre.

Staten satte fylkene under press med sitt vedtak om tvangssammenslåing. Dette har kostet, både økonomisk, organisasjonsmessig, menneskelig og omdømmemessig. Når vi nå skal utvikle Nye Finnmark, er det noen premisser som ligger i bunn, og mange spørsmål å avklare. På bakgrunn av dette har vi flere forventninger:

  • Staten må gå inn og dekke utgiftene til oppdeling, og det må tilføres tilstrekkelige midler til etablering og utvikling av både Troms fylke og Finnmark fylke.
  • Fylkeshuset, med fylkestingssalen, og Statens hus ligger begge i Vadsø. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dette når det administrative hovedsetet for Nye Finnmark skal lokaliseres.
  • Samtidig har Norge gjennomgått store endringer kommunikasjonsmessig de siste årene. Digitalisering og gode kommunikasjonsmåter gjør det mulig å utnytte hele Finnmark ved etablering, av fylkets tjenester. Det må gis tid og rom til å utrede og diskutere hva som er en hensiktsmessig organisering av Nye Finnmark. Fylket skal i alle fall ha et ansvar for utdanning, kultur, kraft, offentlig kommunikasjon, teknisk infrastruktur og næringsutvikling. Finnmark fylke har også et særlig ansvar for å legge til rette for at både det samiske, kvenske og norske får ei god utvikling, og at folk til folk-samarbeidet igjen kan berike og utvikle vår region. Det store spørsmålet da blir om vi gjennom å tenke nytt i organiseringen kan bidra til at fylket tar nye veier, og styrker sin utvikling. Kan noen av tjenestene plasseres nærmere der næringene har hovedtyngden av sin aktivitet? Vil vi kunne få sterkere fagmiljøer, og gode synergi-effekter ved å lokalisere deladministrasjon nær der ulike aktiviteter har sine hovedmiljøer, enten det er i Vadsø, Kautokeino, Alta, Hammerfest, Honningsvåg eller Sør-Varanger?

Altså: Kan vi utnytte effekten av at vi nå har hatt et politisk og organisatorisk «brudd» i tradisjonell drift, og vår nyvunne erfaring fra økt samhandling digitalt til å faktisk ta hele Finnmark i bruk? Et bærekraftig Norge er kanskje ikke et Norge der alle skal og forventes å klumpe seg sammen i størst mulig byer? Vår levemåte i Finnmark kan kanskje bidra til nytenkning rundt sentralisering og urbanisering?

Jeg vil oppfordre finansminister Trygve Slagsvold Vedum, sammen med resten av den nye regjeringa, til å benytte muligheten til å tenke nytt, og satse på å skape utvikling i landets største distrikt. La nye Troms og nye Finnmark bli deres utstillingsvindu for moderne fylkeskommuner. Følg opp de positive signalene dere ga under årets valgkamp.  Sats på Nye Finnmark og Nye Troms. Still opp med midler og kompetanse, skap arenaer for utvikling av både administrasjon og organisering som gir oss muligheten til å stake ut en god kurs, inn mot år 2100. La befolkningen delta, det er de som kjenner både ressursene og utfordringene. Skap r tankesmier for politisk diskusjon og organisatoriske nygrep i både Troms og Finnmark.

Så Hurdalskameratene, med venner: Ta utfordringa, og legg til rette for at vi sammen kan skape nye fylker, der kompetanse, organisering og administrasjon sammen med lokalbefolkning, næringsliv og offentlige organisasjoner bidrar til vekst og utvikling. Dette krever endring i tankegang, slik at bærekraft og gjenbruk erstatter høyest mulig profitt, og slik at våre rike ressurser blir tatt bedre vare på, og bidrar til vekst i lokalsamfunnene. La Nye Finnmark bli Hurdalskameratenes pilotprosjekt for det moderne Norge. Da vil også Finnmark kunne bli et sterkt bidrag til Norges utvikling, der offentlige gjennom administrasjon og politikk danner grunnlag for å skape ei framtid som er bærekraftig, positiv og som bygger menneskelige ressurser.

Vi skal utvikle et framtidsrettet fylke, med nærhet til innbyggerne, god ressursutnytting og lokal forvaltning. Velkommen til nye Finnmark!

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med SP og AP?

i Politikk By
Tommy Berg (SV), Alta, er gruppeleder for SV i fylkestinget Finnmark og Troms

Da Troms og Finnmark SV dro på sitt forrige landsstyremøte i SV i januar hadde vi med oss i den virtuelle dokumentmappen et forslag om at oppdelingen av Troms og Finnmark skal skje så raskt som mulig. For oss betyr så raskt som mulig allerede om under et år. Nyttårsaften 2021.

Som forventet fikk vi unison støtte for vårt forslag sentralt i SV. Det betyr at oppdeling så raskt som mulig nå er offisiell SV-politikk. SV vil nå bringe dette til torgs både i eventuelle regjeringsforhandlinger og alle andre politiske sammenhenger der SV sitter ved bordet. SV er garantisten for oppdeling. Dette er en ytterligere understreking av det.

Snart 8 år med borgerlig styre har for oss i nord handlet om underfinansiering, et makkverk av en tvangsreform og stadig mindre utviklingsmidler til fylkene våre. Dette har vært den blå regjeringens bidrag i nord. Det er rett og slett intet å samle på i tre år til. La oss får det bort så raskt som mulig.
Når vi vil gjennomføre dette om allerede et år, så er det verken tilfeldig eller et valgkampstunt. Dette handler om at dette er det mest effektive, økonomisk fornuftige og det beste for folk i både Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune er fremdeles to intakte organisasjoner. To ekstra år med dette på dagsorden er det vi behøver minst. Regjeringen har bidratt mer enn nok med å ødelegge fokuset med sin hodeløse tvangsbruk. Ved et regjeringsskifte, med nye koster bak spakene nasjonalt, er det ingen grunn til å tvære dette ut.

Tvangssammenslåtte Troms og Finnmark er større enn Irland. Vi tror at befolkningen er bedre tjent med at folk som bor i Troms kan stemme frem et fylkesting for Troms og at Finnmarkinger kan stemme frem et fylkesting av Finnmarkinger. Så vil vi ha tett, frivillig samarbeid mellom fylkene der også Nordland inviteres med. Slik tror vi at vi sammen blir sterke.
Nå venter vi på Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken. Vil Troms og Finnmark måtte vente til 2024? Eller vil de være med SV på å dra bort plasteret raskt og smertefritt, og i stedet gi en vitamininnsprøytning til nye Finnmark og nye Troms?

I den politiske plattformen som samarbeidspartiene AP, SP og SV undertegnet før vi sammen dannet fylkesråd, står det:
«Vi skal jobbe aktivt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark»
Og:
«Organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune må ivareta administrasjonene både i Finnmark og Troms, og beholde og utvikle kompetanse i begge de tidligere fylkeskommunene. Samarbeidspartiene legger til grunn at dette vil gjøre en framtidig oppheving av sammenslåingen mest mulig skånsom».

Å sørge for en rask og fornuftig lykkelig skilsmisse er derfor en oppfyllelse av vår politiske plattform. Vi tror at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er med oss når vi går for dette. Slik at vi raskest mulig kan oppfylle et av våre viktigste løfter til velgerne. Det er viktig. For Troms og Finnmark, og for troverdigheten til oss politikere. Vi skal levere det vi har lovet.

Tommy Berg
Gruppeleder for Troms og Finnmark, SV

0 produkt(er) kr0.00
Gå til Topp